Algemene voorwaarden Rayid Nederland nascholingsinstituut.

 

 

 

Rayid Nederland (wordt vertegenwoordigd door Hans Thijssen)

 

Nederlandlaan 82

 

2034 PB Haarlem

 

info@rayid.nl

 

06-48233487

 

KvK: 34299660

 

BTW: NL 001130462B51

 

IBAN NL93 ASNB 0783206976 t.n.v. Praktijk Natuurlijke Gezondheidsbegeleiding.

 

 

 

1.     Doelgroep en toelatingscriteria.

 

De nascholingen ‘basis workshop Rayid voor professionals’, ‘verdiepingstraject Rayid voor professionals’, ‘specialisatietraject Rayid voor professionals’ en de trajecten Rayid: spiritualiteit, Rayid en natuurgeneeskunde en Rayid coaching zijn ontwikkeld door Rayid Nederland in samenwerking met Rayid Europa en zijn bedoeld voor HBO opgeleide (natuurgeneeskundige) therapeuten en paramedici met een affiniteit voor een holistisch mensbeeld en lid zijn van een relevante beroepsvereniging (en daarmee in het geval van het traject Rayid en natuurgeneeskunde) voldaan hebben aan de MBK en / of PsBK. Voor het volgen van het ‘verdiepingstraject’ is het gevolgd hebben van de ‘basis workshop’ een voorwaarde. Voor het volgen van het ‘specialisatietraject’ is het gevolgd hebben van het ‘verdiepingstraject’ een voorwaarde.

 

 

2.     Aanmelding en bevestiging.

 

Aanmelding geschiedt door invulling van het inschrijfformulier via de website rayidnedeland.nl. De inschrijving is definitief na bevestiging per email door Rayid Nederland. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van de scholingskosten, welke tenminste twee weken voor aanvang van de scholing volledig voldaan moet zijn.

 

3.     Kosten en betalingsregeling.

 

De kosten van de nascholing staan vermeld op de site. Het aangegeven lesmateriaal is inbegrepen. Bij vermelding van verplichte literatuur dient deze apart te worden aangeschaft. De kosten daarvan staan bij benadering ook op de site vermeld. Indien de cursist gespreid wil betalen dient dit van te voren aangevraagd te worden en met toestemming van Rayid Nederland goed bevonden te zijn.

 

Voor de aanschaf van hulpmiddelen als een loep, microscoop of fotoapparatuur dient de cursist zelf te zorgen. Tijdens de eerste lesdag van het verdiepingstraject wordt hierover geadviseerd. Het materiaal, met uitzondering van loepjes, wordt niet door Rayid Nederland geleverd. Tijdens de lesdagen dient de cursist zelf voor de lunch te zorgen. Thee, water, frisdrank en versnaperingen zijn aanwezig. (Let op: er is geen koffie !). Uiteraard geldt dit niet bij onlinelessen.

 

 

 4.     Annulering door deelnemer en restitutieregeling.

 

  

De deelnemer heeft 7 dagen bedenktijd na de inschrijving waarbinnen hij/zij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.

 

Bij annulering van de deelnemer tot twee weken vóór aanvang van de nascholing wordt het cursusgeld gerestitueerd minus € 65,- administratiegeld, tenzij de annulering binnen de bedenktijd van 7 dagen valt.

 

Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de nascholing wordt er geen deelnamegeld meer gerestitueerd. Is de cursist door duidelijke overmacht verhinderd dan kan, uitsluitend na instemming door Rayid Nederland, gekeken worden naar een inhaal mogelijkheid. Dit kan bestaan uit in instroming in een later traject.

 

Bij het niet verschijnen op een nascholingsdag zonder instemming van Rayid Nederland vervalt het recht op verdere deelname aan het traject of instroming in een later traject. Er wordt ook geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 

  

5.     Aantal deelnemers.

 

 

Het aantal deelnemers van de nascholingen varieert per traject. In bijzondere gevallen kan gekozen worden voor kleinere groepen. In het geval  van  organisatie door deren (bv beroepsverenigingen) kunnen andere deelnemersaantallen gelden.

 

Bij te weinig deelnemers kan Rayid Nederland besluiten de nascholing op een andere datum te plannen. Indien de deelnemer op deze datum niet kan of niet wil deelnemen worden alle betaalde cursusgelden gerestitueerd.

 

Indien de nascholing volgeboekt is, wordt dit aangeven op de site. Er kan dan ingeschreven worden op een wachtlijst.

 

 

 

6.     Lesmateriaal.

 

De deelnemers krijgen via mail toegang tot het lesmateriaal. Dit blijft het intellectueel eigendom van Rayid Nederland. Het lesmateriaal mag door de deelnemers niet gedeeld en / of verspreid worden, noch gebruikt worden tijdens presentaties, artikelen of anderszins door de deelnemers of anderen zonder schriftelijke toestemming van Rayid Nederland. Deze toestemming zal slechts in zéér uitzonderlijke gevallen gegeven worden. Bij misbruik hiervan zal aangifte gedaan worden en een boete van € 2500,- gevorderd worden.

 

7.     Wijzigingen en afzegging van de nascholing door Rayid Nederland.

 

Rayid Nederland is ten allertijden gerechtigd om de data wegens omstandigheden te wijzigen. Rayid Nederland zal dit dan zo snel mogelijk kenbaar maken. Voor het vervolg van de gewijzigde trajectdata wordt in overleg een oplossing gezocht. In het uiterste geval wordt het deelnamebedrag minus het evenredige bedrag van de reeds gevolgde dagen gerestitueerd.

 

8.     Aansprakelijkheid.

 

Rayid Nederland spant zich in om zo zorgvuldig en integer mogelijk de informatie tijdens de nascholing te onderrichten. Rayid Nederland is echter niet aansprakelijk voor door deelnemers geclaimde schade, direct of indirect, of door schade aan derden door deelnemers veroorzaakt. Door deelname aan de nascholing vrijwaart de deelnemer Rayid Nederland automatisch voor zulke schade.

 

9.     Aanwezigheid en zorgvuldigheid.

 

De deelnemer is verplicht tijdig aanwezig te zijn en de benodigde materialen bij zich te hebben. Uiteraard dient de deelnemer zich respectvol te gedragen en andere deelnemers niet te hinderen.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.